Ventilation

Funktionsbeskrivning

Huset ventileras mekaniskt med ett så kallat FTX-system. FTX-system är ett system där man använder värmen i frånluften för att värma den inkommande tilluften.

  • Tilluften tillförs mekaniskt i sovrum och vardagsrum.
  • Frånluften sugs ut via kökskåpan i köket och frånluftsdon i våtrum (bad och WC) och i förekommande fall klädkammare. Spiskåpan i köket har alltid ett grundflöde och forceras via spjäll med timer. Tänk på att endast passiva kökkåpor får installeras. Det skall vara ställbara grund och forceringsflöde.
  • Överluft via springor i dörrarnas nederkant.

Luftflöden i huset är injusterade enligt gällande norm. Det är viktigt att bibehålla inställningar som är gjorda. Dessa kan förändras bland annat vid rengöring av don. Tänk på att endast göra rent ett don i taget så att återmontering sker på ursprunglig plats och utan att ändra inställningen på donet.

Underhåll i lägenheten

Underhåll i anläggningarna

Föreningen tecknade sedan 2019 ett service avtal med Fläktman AB som tar hand om ventilationsanläggningen.
Det finns ett antal rensluckor monterade i kanalsystemet. Föreligger behov att rensa systemet bör fackman kontaktas.

Obligatorisk ventilationskontrol

Obligatorisk ventilationskontrollen (OVK) syftar på att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar som den skall. I vår fastighet skall OVK göras var tredje år av en certifierad kontrollant. Det är bostadsrättsföreningen, genom styrelsen, som ansvarar för att OVK utförs.

Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten skriva ett protokoll som redovisar resultatet. I protokollen påtalar kontrollanten fel och brister i ventilationen och antecknar dem i protokollet. Kontrollanten ska underteckna protokollet och lämna ett exemplar till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden

Efter godkännande av OVK utfärdar kontrollanten ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden.