Underhållsansvar

Tolkning av bostadsrättsinnehavarens underhållskyldighet enligt § 30 alt § 31 i Riksbyggens normalstadgar med beaktande av regler i bostadsrättslagen.

Bostadsrättlagen

Som bostadsrättshavare har du nyttjanderätten till din lägenhet utan tidsbegränsning. Föreningens mark, hus och även de enskilda lägenheterna ägs av bostadsrättsföreningen. Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar ansvarar bostadsrättshavaren för underhållet av sin lägenhet och ska vidta de reparationer som behövs samt svara för kostnaderna. Du ska aven åtgärda skador som uppstår i lägenheten, oavsett om skadan uppkommit genom ditt eget vållande, olyckshändelse eller på annat sätt, exempelvis genom vårdslöshet av besökare i din bostad. 

Reparationer

För reparationer på grund av brand eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom; egen vårdslöshet eller försummelse, eller vårdslöshet eller försummelse av:

  • någon som hör hushållet eller som besöker detsamma som gäst,
  • någon annan som är inrymd i lägenheten,
  • någon som utför arbete i lägenheten för bostadsrättshavarens räkning.

För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock bostadsrättshavaren ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn.

Rätt och skyldighet

I § 30 alt § 31 i föreningens stadgar regleras närmare vad som ingår i din skyldighet att underhålla och reparera. Du ska till exempel tapetsera, måla och reparera så att lägenheten hålls i gott skick. Föreningen ansvarar för fastigheterna och ska se till att de är väl underhållna och i gott skick. Vad som är att betrakta som ”gott skick” preciseras inte i lagen eller stadgarna. Det får bedömas med hänsyn till husets ålder med mera. Du ansvarar dels för den inredning som föreningen försett lägenheten med dels den inredning som du själv tillfört den.

I § 32 alt § 33 regleras din rätt att göra förändringar i lägenheten. För göra ingrepp i en bärande konstruktion eller ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas, eller vatten, krävs styrelsens godkännande. För att göra andra ändringar i lägenheten krävs styrelsens godkännande om ändringen är väsentlig. Vid tveksamhet ta alltid kontakt med styrelsen. Förändringar i lägenheten ska alltid utföras fackmannamässigt. Om du vidtagit åtgärder som innebär att du överskridit din rätt att ändra lägenheten kan du tvingas att återställa den i tidigare skick. 

Ansvarsförteckning

Har följer en förteckning över byggnadsdelar, inredning och utrustning samt åtgärder som bostadsrättshavaren respektive bostadsättsföreningen ansvarar för: